• نام استاد : محمدرضا سمندر
  • تعداد جلسات : 50
  • شروع دوره : 1390/01/19
  • پایان دوره : 1390/01/19
  • شهریه دوره : 2400000ریال
  • ظرفیت باقی مانده : 50

جزئیات درس

متن نوضیح دوره